Τμήμα Ένταξης

Το Τμήμα Ένταξης αποτελεί τον βασικότερο ενταξιακό θεσμό στα σχολεία της γενικής αγωγής. Κύριος στόχος και αποστολή του είναι η διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσω αυτής επιδιώκεται η πλήρης ένταξη και ενσωμάτωση των μαθητών αυτών στη γενική τάξη και στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο. Η διδασκαλία στο τμήμα ένταξης συμβάλλει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων και χαρακτηριστικών όλων των μαθητών και στην αξιοποίησή τους σε όλες τις ομαδικές συλλογικές δράσεις της σχολικής κοινότητας.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:

Ελένη Κοντογιάννη