ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κανονισμός λειτουργίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χίου /  πραξη 2η 8-9-2023

Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό

 • Το θέμα της πρωινής προσέλευσης και αποχώρησης αντιμετωπίζεται από το σχολείο μας με βάση τις γενικές αρχές της εύρυθμης λειτουργίας και της ομαλής σχολικής ζωής:
  • Το καθημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8.00 με την προσέλευση των μαθητών/τριών από την είσοδο του σχολείου (Αγ. Αποστόλων), όπου οι εκπαιδευτικοί εφημερίας τους/τις υποδέχονται. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης (8.00-8.15) δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς άλλος πλην των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Στις 8.15 με το χτύπημα του κουδουνιού η πόρτα κλείνει. Με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών/τριών και με ευθύνη του Δ/ντή η είσοδος-έξοδος του σχολείου θα παραμένει κλειστή σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπεύθυνος είναι ο/η εκπ/κός που διδάσκει ενώ την ώρα του διαλείμματος οι εκάστοτε εφημερεύοντες/ουσες. Οι μαθητές/τριες μας ενθαρρύνονται να αναφέρονται σε εκείνους/ες για όποιο θέμα προκύπτει.
 • Η αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται άμεσα με τη λήξη του προγράμματος (υποχρεωτικού ή ολοήμερου). Πριν από τη λήξη γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων και εξασφάλιση συνοδείας μαθητών/τριών με ευθύνη των γονέων.

Σχολική και Κοινωνική Ζωή

 • Η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική και για αυτό το λόγο πρέπει να είναι τακτική και για αυτό παρακολουθείται καθημερινά από την/τον εκπαιδευτικό της τάξης. Είναι σημαντική η επικοινωνία σχολείου-οικογένειας (παρακαλείσθε σε κάθε περίπτωση όπως επικοινωνείτε με τα τηλ. ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου).

Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος / Ποιότητα σχολικού χώρου / διάλειμμα

 • Οι μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα χρήσης των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας (βιβλία, περιοδικά, υλικό κ.ά.) ακολουθώντας τις οδηγίες και τους κανόνες χρήσης τους, αλλά και την υποχρέωση να σέβονται και να μην προκαλούν φθορές σε όλα τα  παραπάνω.
 • Το διάλειμμα αποτελεί ώρα ξεκούρασης, φαγητού και παιχνιδιού στην αυλή του σχολείου. Για το λόγο αυτό οι μαθητές/τριες αποχωρούν από την τάξη τους με το χτύπημα του κουδουνιού και κλείνει η πόρτα της για όλη τη διάρκειά του.
 • Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου από τους μαθητές/τριες. Για τις ανάγκες επικοινωνίας χρησιμοποιούνται τα τηλέφωνα του σχολείου.

Σχολικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες – καινοτόμες πρακτικές

 • Η σχολική βιβλιοθήκη του σχολείου μας λειτουργεί φέτος κάθε Δευτέρα και Παρασκευή τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες με τον κανονισμό λειτουργίας της να είναι σε ισχύ.
 • Για τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου μας οι μαθητές και οι μαθήτριες ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ιδέες και με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών του σχολείου να αναδεικνύονται οι ικανότητες, οι κλίσεις, τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντα όλων. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα υπάρχει κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση για το περιεχόμενο, τον χώρο, την ημερομηνία και το αποτέλεσμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους

 • Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα έχουν επικαιροποιηθεί τα Σχέδια Μνημονίου και Σεισμικού Κινδύνου με την υπ.αριθμό Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων 5/28-9-2023 και έχουν ενημερωθεί στο σύνολό τους οι γονείς και κηδεμόνες του σχολείου. Επίσης έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών και πραγματοποιούνται οι από το νόμο οριζόμενες ασκήσεις ετοιμότητας.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας – Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κανονισμός λειτουργίας στηρίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές με αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού, της επικοινωνίας, της ισότητας, της συμμετοχής, της ανεκτικότητας, της ομαδικότητας και της συνεργασίας.

Στόχοι του είναι:

 • η προαγωγή της καλής λειτουργίας του σχολείου  
 • η καλλιέργεια παιδαγωγικού κλίματος στις καθημερινές σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών και
 • η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου με σεβασμό στους διακριτούς ρόλους

Παιδαγωγικός έλεγχος / Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού

Οι μαθητές/τριες του σχολείου ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων που τους/τις αφορούν με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του.  Σε επίπεδο σχολικής τάξης δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για τη συνεργασία εκπαιδευτικών – μαθητών/τριών στην προσαρμογή του κανονισμού ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο για την κάθε τάξη.

Τα όποια προβλήματα ή όποια ζητήματα δεν προβλέπονται από τον κανονισμό αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας όλων των μελών της εκπ/κής κοινότητας (Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Υποστηρικτικές Δομές) με στόχο την καλύτερη παιδαγωγική τους αντιμετώ­πιση και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας ενθαρρύνονται στην επικοινωνία και την συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων.

3ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Χ Ι Ο Υ 2023- 2024

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 18, 82 131 ΧΙΟΣ – ΤΗΛ: 22710 22387/ 22713 50746 

EMAIL: mail@3dim-chiou.chi.sch.gr