ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, σχ. χρονιά 2024-2025

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

στο σχολείο μας όπως αναφέρεται στη με αριθ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1/04-08-2022 (Β΄ 4215) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ορισμός Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23» εφαρμόζεται ήδη νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 371 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος, στο οποίο εφαρμόζεται το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου απαιτείται εγγραφή τουλάχιστον δέκα (10) μαθητών στα εξαθέσια και άνω σχολεία, όπως άλλωστε ισχύει και για το δικό μας.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης (Φ12/21077/Δ1/27-02-2024 (Β΄ 1362).

Για να γράψετε το παιδί σας και φέτος παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε άμεσα τη σχετική αίτηση-δήλωση στο μέιλ του σχολείου από το σύνδεσμο που ακολουθεί https://grafis.sch.gr/index.php/s/mMJZtdNs6EOVN4o.

Επιπλέον για όλους όσοι ενδιαφέρονται για ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ: Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00), για υποδοχή (7:00-7:15) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15-8:00), σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια, όπως το δικό μας. Εάν υπάρξει ο απαιτούμενος αριθμός τότε για τη συγκρότηση και τη λειτουργία τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών θα γίνει σχετική τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών προς τον/την αρμόδιο/α Προϊστάμενο/μενη Εκπαιδευτικών Θεμάτων για τη σύμφωνη γνώμη του/της και κατόπιν την απόφαση του οικείου Αν. Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και την έγκριση της οικείας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης [περ. ζ της παρ. 16 του άρθρου 11Α του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν.4559/2018 (Α΄142)].

Από τη Δ/νση του σχολείου